20 de ani de ANTIPYR 20 de ani de ANTIPYR
SIMTEX-OC ISO 9901 Registered C.1462.1

Consultanta

asistenta tehnica de specialitate, intocmiri de documentatii, instruirea personalului, etc.

Societatea noastra va ofera in acest sens urmatoarele servicii:

 • Activitati de consultanta si asistenta tehnica de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor
 • Stabilirea impreuna cu conducerile obiectivelor a solutiilor tehnice corespunzatoare in vederea eliminarii ori micsorarii riscurilor de incendiu existente
 • Elaborarea scenariilor de securitate la incendiu pentru orice categorie de constructie, instalatie ori amenajare
 • Elaborarea documentelor si documentatiilor specifice conform Normelor Generale de prevenire si Stingere a Incendiilor:
  • Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al operatorului economic/instituţiei;
  • Fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006;
  • Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
  • Documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;
  • Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
  • Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
  • Registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
  • Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
  • Date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;
  • Lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;
  • Planurile de protecţie împotriva incendiilor: Planul de interventie, Planul de evacuare, Planul de depozitare;
  • Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
   evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
  • Rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
  • Fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
  • Lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
  • Grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
  • Programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.
 • Actele de autoritate privind protectia impotriva incendiilor, conform Normelor Generale de prevenire si Stingere a Incendiilor;
  • Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
  • Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
  • Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
  • Dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
  • Dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
  • Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
  • Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;
  • Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
  • Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
 • Efectuarea instructajelor cu diferite categorii de salariati, conform normelor in vigoare pe linia situatiilor de urgenta, astfel: instructajul introductiv general, instructajul la locul de munca, instructajul periodic;
 • Organizarea si planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, etc.;
 • Verificarea periodica a respectarii regulilor de aparare impotriva incendiilor in cadrul operatorilor economici ori institutiilor;
SC Antipyr Plus SRL
Str. Gheorghe Doja, Nr 136, Arad
Tel/Fax: 0257/280908
Tel/Fax: 0257/285685
Email: info@antipyr.ro
S.C. Antipyr Plus S.R.L. - Str. Gheorghe Doja, Nr 136, Arad